top of page

Konstgrafikens allkonstnär

DUKATPRISET 2020

Inma Herrera


Det äldsta konstpriset i Finland tilldelades ifjol bildkonstnären Inma Herrera, som i sitt arbete har gett begreppet konstgrafik ett bredare innehåll. I Herreras händer förvandlas konstgrafik till installationskonst där materiella och filosofiska dimensioner manifesterar varandra i multimedialt samspel. Herrera, som utexaminerades från Konstuniversitetets Bildkonstakademi 2017, har i Finland funnit en fridfull arbetsmiljö och en tystnad som hjälpt henne att staka ut sin egen väg.Inma Herrera: Aeris Kintsugi, 2019. Foto: Inma Herrera.I vad bottnar din passion för att göra konst?

Inma: Bra fråga. Att göra konst är ett behov hos mig. Det är mitt främsta sätt att kommunicera med yttervärlden, men också ett sätt att förstå den. I ett tidigt skede av min konstnärliga utbildning insåg jag hur starkt mitt behov av att skapa är. Men jag förstod inte riktigt vad detta skapande skulle innebära. Via skapandet har jag lättare för att få kontakt med en annan dimensi­ on där jag kan utforska obekanta områden. Analyse­ ra, bena ut och känna sådant som annars skulle för­ bli osynligt.


Vad fick dig att välja konstgrafik?

Inma: I början av min karriär tänkte jag mig att konstgrafik kräver extrem koncentration och begåvning. Jag var väldigt orolig för att tappa nerverna, eftersom konst­ grafik är ett så långsamt göra och jag kände ångest inför tanken att bygga upp den tekniska färdighet som krävs. Trots mina fördomar beslöt jag att försö­ ka – och märkte hur fel jag hade haft. Jag minns än idag den magiska känslan då mitt första arbete kom från tryckeriet. Den som arbetar med grafik måste behärska arbetsmetoderna, alla faser och tajmning­ ar för att kunna använda metoderna konstnärligt. Un­ der årens lopp har jag förstått hur dessa processer, som förståeligt nog är tidskrävande, formade och gav rum åt att precisera mitt tänkande. Tid och rum blev mina bästa bundsförvanter med vilkas hjälp jag kunde skapa mig en klarare bild av hur slutresulta­ tet kommer att se ut. Kanske det är därför jag känner så starkt för att jobba med grafik. Jag fascineras ock­ så av de traditionella tryckteknikernas fysiska natur.


"Via skapandet har jag lättare för att få kontakt med en annan dimensi­ on där jag kan utforska obekanta områden." -Inma Herrera

Har någon hjälpt dig att utstaka din egen konstnärliga väg?

Inma: Många människor såväl i Spanien som i Finland har hjälpt mig att utvecklas i min karriär, och det är jag tacksam för. Jag vill särskilt nämna min partner Felipe de Ávila. Jag beundrar honom som konstnär, och hans intellektuella stöd har varit väldigt viktigt för mig. Att arbeta som bildkonstnär innebär bland an­ nat att avslöja sina egna djupa sårbarheter. Arbetet blir så personligt och så viktigt att jag, då det är dags att visa upp mina verk för publik, känner mig blottad och rentav förkrossad. I den stunden är det viktigt att få kamratstöd. Jag minns hur jag då jag flyttade till Finland upplevde det som en stor utmaning att fin­ na mitt eget uttryckssätt. Det var då jag började för­ stå att var och en måste finna sin egen väg. Det finns inte någon viss regel eller något visst recept som skulle funka för alla. Det är lätt att följa andra konst­ närer och föreställa sig att jag gör på samma sätt för att lyckas. Själv har jag dock hellre gjort mig av med rädslan för att begå fel. Jag flyttade säkert till Finland för att något sade till mig att jag behöver tid för mig själv. Här fann jag den friden. Den tystnad som jag behöver för att kunna skapa och utforska.Inma Herrera: Vestigium of a Human Imprint, 2019. Foto: Inma Herrera.


"Jag minns hur jag då jag flyttade till Finland upplevde det som en stor utmaning att fin­ na mitt eget uttryckssätt." -Inma Herrera

Du väver på ett intressant sätt in filosofiska tankar i din konst. Kan du berätta mer om det?

Inma: Jag kombinerar mitt arbete med tänkande som influ­ erats av psykologin och fenomenologin. Bland dem som ledsagat mig på den vägen vill jag nämna bl.a. Erich Fromm, Carl G. Jung, Alexander Lowen, Maurice Merleau-Ponty och Mark Paterson. I mitt forsknings­ arbete försöker jag via samhällsvetenskap och filoso­fi finna förbindelser mellan traditionella sätt att göra bilder och förståelse av den mänskliga perceptionen.


Tänker du ofta på filosofiska frågor i din vardag? Representerar det för dig själva kärnan i existensen?


Inma: Nej, jag skulle inte säga att det är mitt väsen i sig. Men det är livsviktigt för mig. Jag tror att filosofin belyser vår uppfattning av världen och vår uppgift i världsalltet. Jag har alltid varit intresserad av ab­ strakt tänkande. Men jag skulle inte avgränsa tän­ kandet enbart till filosofins område, för också andra sätt att tänka, exempelvis psykologi och andlighet, är viktiga för mig och finns representerade också i mitt arbete."För mig är det vä­ sentligt att skapa betydelsefulla upplevelser, och det som sker i rummet är således viktigt." -Inma Herrera


Inma Herrera: Res-Extensa, 2019. Flow, 2017. Foto: Inma Herrera.
Väljer du materialen till dina verk intuitivt?

Inma: De material jag använder hör i regel till konstgrafikens språk. Jag skulle säga att mitt sätt att använda mate­ rial är intuitivt. Det öppnar ett enormt universum där jag kan göra forskningsexpeditioner och finna intres­ sant ressällskap i tillfälligheter och lapsusar.

Då du arbetar med ett verk, vem kommunicerar du med?

Inma: Jag tror att jag inte skulle göra konst om jag inte vil­ le stå i kontakt med människor. För mig är det vä­ sentligt att skapa betydelsefulla upplevelser, och det som sker i rummet är således viktigt. Därför har jag allt mer övergått till skulptur och installation. Jag för­ söker särskilt fördjupa mig i utställningslokalen för att lämna ett eget avtryck och för att via min konst kunna dela mina funderingar med publiken.Vad har du upptäckt eller lärt dig via konsten?

Inma: Jag tänker mig att konsten bringar ljus och hopp. De i sin tur får oss att stiga åt sidan från våra dagliga kutymer. Konsten har förmågan att ta oss till nuet – och samtidigt höja sig över vår normala uppfatt­ ningsförmåga. I min konstnärliga verksamhet har jag lärt mig att det krävs mycket arbete för att man ska kunna förstå och ta till sig de koncept och idéer som verken behandlar.


"Näen palkinnon luottamuksenosoituksena tekemälleni tutkimukselle." -Inma Herrera


Hur ser du på det exceptionella året 2020?

Inma: Vad mitt arbete beträffar var fjolåret mycket fruktbart. Jag inledde samarbete med ett viktigt spanskt galleri i samband med arbetet på min första separatutställ­ ning. Det projektet har varit mycket viktigt för mig ef­ tersom det är länge sedan jag lämnade landet och jag vill väldigt gärna skapa nätverk på det spanska konstfältet. Utställningsprojektet fick sin början un­ der en nio månader lång vistelse på Spanska Akade­ mins residens i Rom. Den auktoritativa akademin är en gammal institution som stöder spanjorer som ar­ betar inom de kreativa branscherna. I och med detta nya samarbete fick jag fotfäste i mitt hemland. Trots att pandemin fick all rörelse att stanna av hade jag privilegiet att få arbeta på Kones stiftelses residens. Därmed kunde jag fortsätta mitt konstnärliga arbe­ te trots alla bekymmer som pandemin orsakade. Det kanske viktigaste som året 2020 förde med sig för mig var också detta fina pris, som jag är djupt tack­ sam för. Jag ser det som ett förtroende för den forsk­ ning jag bedrivit.Inma Herrera: Manus Plenas, 2018. Foto: Inma Herrera.Vilka slags projekt arbetar du med just nu?

Inma: Min första separatutställning That space outside my body har precis öppnat på galleri F2 i Madrid. Jag ställer ut kopparverk, grafik, videor och skulpturer som jag arbetade med på Spanska Akademins re­ sidens i Rom och därefter i Finland. I januari rymde jag till Mallorca för att fortsätta ett projekt som jag gör tillsammans med konstnären Shirin Saleh. Vårt arbete tilldelades Pilar Juncosa & Sotheby­priset av Pilar och Joan Miró­stiftelsen 2019. Nu arbetar vi på en stor utställning som via en installation behandlar ritualisering inom konstgrafik och skulptur. Tidpunk­ ten för utställningen är beroende av hur pandemilä­ get utvecklas. I maj tänker jag tillsammans med mina kolleger Suvi Sysi och Roma Auskalnyte också delta i en grupputställning på galleri Forum Box i Helsing­ fors. Välkommen! •Text: Katri Salmenoja och Inma Herrera

Översättning från engelska till finska: Simo Vassinen

Översättning från finska till svenska: Markus Sandberg


Comments


bottom of page