top of page

REKISTERISELOSTE

Finska Konstförening rf:s allmänna dataskyddsbeskrivning

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

I sin verksamhet behandlar Finska Konstföreningen rf (”FKF” eller ”vi”) personuppgifter för att sköta medlems- och kundkontakter, möjliggöra kundkommunikation för att fullgöra avtal med dem som köper eller lånar verk samt för direktmarknadsföring. Dessutom samlar vi in analysdata om besökare på våra webbsidor. Utöver sina medlemmar har FKF samfundskunder och samarbetspartner, vilkas representanters personuppgifter kan behandlas som en del av detta register. Uppgifterna om samfundskundernas representanter används endast för marknadsföring och kommunikation som riktar sig till samfundet. För FKF är det viktigt att du vet hur vi behandlar dina personuppgifter. Nedan berättar vi mer om hur det sker. Notera att denna dataskyddsbeskrivning endast gäller sådan behandling av personuppgifter som FKF gör i egenskap av personuppgiftsansvarig. 

KONTAKTUPPGIFTER

Den personuppgiftsansvarigas kontaktuppgifter:

Suomen Taideyhdistys ry – Finska Konstföreningen rf

Y-tunnus 0217068-7

Adress: Broholmsgatan 4, 00530 Helsingfors

Telefon (+358) 45 7731 4315

E-post: info (a) suomentaideyhdistys.fi

www.suomentaideyhdistys.fi

Person som ansvarar för registret:

Eeva Tamminen, Finska Konstföreningens verksamhetsledare

eeva.tamminen (a) suomentaideyhdistys.fi

UPPGIFTER SOM SAMLAS

Medlemmar och marknadsföringskontakter

 • För- och efternamn

 • Titel eller yrkesbeteckning

 • Födelseår

 • Kontaktuppgifter

 • Kundgrupp

 • Samtycken, förbud eller andra uppgifter med anknytning till direktmarknadsföring eller tilläggsuppgifter

 • I fråga om samfundskundernas representanter: organisation och ställning samt andra uppgifter gällande samfundets kundrelation

De som lånar verk för årsutställningar

 • För- och efternamn

 • Titel eller yrkesbeteckning 

 • Kontaktuppgifter

 • Uppgifter om dem som gjort inköp (en individualiserad uppgift om den som köpt ett verk utlämnas på begäran endast till den konstnär som skapat verket i fråga)

 • Avtal som upprättats med den som lånar ett verk

 

Webbsidor

 • IP-adressen

 • URL-stigen på webbplatsen

 • Tidpunkten för besöket

 • Webbläsarens typ och version

 • Apparatens typ

 • Namn och e-postadress till den som prenumererat på nyhetsbrev på webbplatsen

 

Dessutom används kakor på webbplatsen.

Vi använder verktyget Google Analytics på våra webbsidor. Läs mer om dataskyddet på Google Analytics i dataskyddsbeskrivningen för Google Analytics.

VAR FÅR VE PERSONUPPGIFTERNA?

Utgångspunkten är att vi får de uppgifter som behandlas enligt denna dataskyddsbeskrivning av de registrerade själva. Data som samlas in på webbplatsen sparas på servern i samband med besöket.

ÄNDAMÅLEN MED BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter kan dessutom användas för följande övriga ändamål enligt lag och samtycke:

Tjänsteproduktion eller fullgörande av avtalsförhållande

Personuppgifter används i samband med förvärv eller leverans av verk och för att lämna uppgifter om lånade verk till försäkringsbolagen.

Skötsel av kundkommunikation och kundrelationer

Personuppgifter används till att förvalta, sköta, upprätthålla och utveckla kundrelationen mellan FKF och medlemmen eller kunden samt till kommunikation.

Om du kontaktar oss använder vi uppgifter som du lämnar till att svara på frågor och lösa eventuella problem samt till att behandla ditt meddelande. 

Direktmarknadsföring

Om du har samtyckt till att ta emot direktmarknadsföring kan vi sända dig meddelanden om FKF:s verksamhet och utställningar samt annat direktmarknadsföringsmaterial.

Den registrerade har alltid rätt att förbjuda oss att använda personuppgifter till direktmarknadsföring, marknadsundersökningar eller profilering genom att ta kontakt med oss enligt kontaktuppgifterna ovan eller genom att utnyttja möjligheten att annullera prenumerationen som erbjuds i samband med direktmarknadsföringsmeddelanden eller nyhetsbrev.

 

TID DÅ UPPGIFTERNA BEVARAS
 

Vi bevarar personuppgifter endast så länge som lagstiftningen kräver eller så länge de behövs för ovan specificerade ändamål.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

Vi kan behandla personuppgifter i system som överför uppgifter utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om Europeiska kommissionen inte har ansett att dataskyddet i landet i fråga är adekvat garanterar vi ett adekvat skydd för dina personuppgifter genom vår avtalspraxis (t.ex. Europeiska kommissionens modellklausuler om överföring av personuppgifter till tredje land) eller andra åtgärder.

GRUPPER AV MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER

Vi utlämnar inte dina personuppgifter till parter utanför FKF:s organisation, bortsett från följande fall:

 

Av rättsliga skäl

Vi kan utlämna personuppgifter till parter utanför FKF:s organisation, om tillgång till personuppgifterna skäligen behövs för att (i) iaktta tillämplig lag, reglering eller domstolsbeslut; (II) upptäcka, förhindra eller annars hantera bedrägeri, penningtvätt, finansiering av terrorism eller dataskydds- eller tekniska problem; eller (iii) skydda FKF:s, våra medlemmars och våra kunders egendom eller garantera deras trygghet eller för att säkerställa ändamål som allmänt intresse förutsätter enligt lagstiftningen.

Auktoriserade tjänsteleverantörer

Vi kan utlämna personuppgifter till auktoriserade tjänsteleverantörer som utför tjänster åt oss. Våra avtal med tjänsteleverantörerna inbegriper åtaganden enligt vilka tjänsteleverantörerna förbinder sig att begränsa användningen av personuppgifter och följa integritets- och datasäkerhetsstandarder som åtminstone överensstämmer med denna dataskyddsbeskrivning.

Ditt uttryckliga samtycke

Vi kan utlämna personuppgifter till tredje parter utanför FKF:s organisation av andra än ovan nämnda orsaker om vi har den registrerades uttryckliga samtycke till det. De registrerade har rätt att återta ett sådant samtycke när som helst.

DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

Rätt till tillgång till uppgifterna

De registrerade har rätt att få tillgång till sina personuppgifter som FKF behandlar. Om du vill kan du ta kontakt med oss för att få reda på vilka personuppgifter vi behandlar och till vilket ändamål uppgifterna används.

Rätt att kräva rättelse av uppgifter

Du har rätt att få felaktiga, inexakta, bristfälliga, föråldrade eller onödiga personuppgifter som vi bevarar rättade eller kompletterade av oss. Genom att kontakta oss kan du uppdatera t.ex. dina kontaktuppgifter eller andra personuppgifter.

Rätt att kräva radering av uppgifter

Du kan be oss radera dina personuppgifter. Vi vidtar åtgärder enligt din begäran om vi inte har en berättigad orsak att inte radera uppgiften.

Rätt att göra invändningar och rätt att begränsa behandlingen

Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina uppgifter eller mot profilering, om dina uppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Du har rätt att kräva begräsning av behandlingen av dina personuppgifter också bl.a. om uppgifterna om dig inte stämmer. Dessutom har du i vissa särskilda fall rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter av skäl som hänför sig till din specifika situation.

Rätt till dataportabilitet

Den registrerade har rätt att få sina personuppgifter från oss i strukturerat och allmänt använt format och självständigt överföra dem till tredje part.

Utövande av rättigheterna

Om du vill utöva någon av de ovan nämnda rättigheterna ber vi dig sända Konsthallen följande uppgifter per post eller e-post: namn, adress, telefonnummer och en kopia av en giltig legitimation. Vi kan be om tilläggsuppgifter för att bevisa din identitet. Vi kan avslå begäran som upprepas oskäligt ofta, som är överdrivna eller som är uppenbart ogrundade.

DATASÄKERHET

Vi har vidtagit administrativa, organisatoriska, tekniska och fysiska skyddsåtgärder för att skydda de personuppgifter som vi samlar in och behandlar. Våra säkerhetsåtgärder har planerats för att upprätthålla en tillbörlig nivå för att trygga uppgifternas konfidentialitet, integritet och tillgänglighet. 

Personuppgifter kan behandlas endast av de personer vilkas arbetsuppgifter motiverar det. Användningen av personuppgifter har skyddats med tillbörliga användarspecifika koder, lösenord och användarbehörigheter. 

KLAGOMÅL

Du har rätt att lämna in klagomål hos tillsynsmyndigheten om du anser att FKF behandlar personuppgifter i strid med dataskyddslagstiftningen.

bottom of page