PERSONAL

Styrelsen för Finska Konstföreningen 2022

 

Styrelsen, bestående av ordförande, viceordförande, och fem medlemmar samt två suppleanter, väljes vid årsmötet i april för två år i sänder.

Ordförande: Outi Raatikainen (arkitekt, MBA)
Vice ordförande: Asko Mäkelä (EM)
Styrelsemedlemmar: Antti Huotari (EM), Arto Jurttila (EM), Päivi Karttunen (fil.kand.), Ulla Pennanen (intendent emerita), Antti Tanttu (bildkonstnär)
Suppleanter: Hannu Hokka (EM), Tuula Hämäläinen (jurist)

Nämnder 2022

Medlemmarna och suppleanterna i föreningens nämnder väljes vid årsmötet i april för ett år i sänder och bör de vara medlemmar i föreningen.

Prisnämnden och verkinköpsnämnden består av tre medlemmar, av vilka två bör vara bildkonstnärer, samt två suppleanter, av vilka en bör vara bildkonstnär. Litteraturnämnden består av tre medlemmar, av vilka två bör vara bildkonstkritiker.

PRIS- OCH STIPENDIENÄMND

Ordförande: Antti Tanttu (bildkonstnär)
Medlemmar: Susanne Gottberg (bildkonstnär), Riikka Stewen (FD, docent)
Suppleanter: Heini Aho (konstnärsmedlem), Pessi Rautio (fil.mag.)

 

VERKINKÖPSNÄMND

Ordförande: Juha-Heikki Tihinen (FD, docent)

Medlemmar: Rauha Mäkilä (bildkonstnär), Paavo Paunu (bildkonstnär)
Suppleanter: Piia Oksanen (kurator), Inka Nieminen (bildkonstnär)

LITTERATURNÄMND

Ordförande: Asko Mäkelä (fil.lic., bildkonstkritiker)
Medlemmar: Helen Korpak (KoM, bildkonstkritiker), Sini Mononen (FD, bildkonstkritiker)

 

Skattmästare

Arto Jurttila (EM)

Verksamhetsledare


Riikka Kuoppala (bildkonstnären, rättsnotarie)

Andra personal

Byråsekretare, medlemsärenden: Anna Kinnunen